Podmínky použití

Před použitím webových stránek www.eduspot.cz si prosím pozorně přečtěte tyto Podmínky použití („Podmínky“, „Podmínky použití“). Nesouhlasíte-li s žádnou částí těchto Podmínek, nepoužívejte, prosím, naše webové stránky.

Tato dohoda ("Smlouva") se sjednává mezi vámi ("vy") a www.eduspot.cz ("eduspot"). Přístupem a používáním této webové stránky (dále jen "Stránky"), jakož i informací a služeb nabízených na těchto stránkách, souhlasíte s tím, že budete vázáni touto Smlouvou.

V této smlouvě bude "eduspot", "My" nebo "Naše" kolektivně označovat českou společnost BY THREE B s.r.o., IČO: 08148783, se sídlem v ulici Americká 41, 120 00 Praha.

Vlastnictví stránek

Tyto webové stránky vlastní a provozuje eduspot. Obsah a každý prvek této webové stránky jsou vlastněny eduspot-em nebo dodavateli tohoto obsahu a jsou chráněny všemi platnými zákony o autorském právu, ochrannými známkami a jinými právy duševního vlastnictví České republiky a mezinárodními zákony týkajícími se duševního vlastnictví.

Ochranné známky

Nesmíte bez našeho předchozího písemného souhlasu kopírovat, používat ani napodobovat v celku nebo v částech vzhled a styl této webové stránky včetně všech prvků návrhu. Nesmíte používat bez předchozího písemného souhlasu eduspot-u nebo třetí strany, která vlastní příslušnou ochrannou známku: ochranné známky, loga, jména produktů, názvy společností a / nebo servisní značky (společně "ochranné známky") zobrazené na našich webových stránkách.

Naše služby

Naše webové stránky jsou on-line zařízením pro propagaci vzdělávacích aktivit, jako jsou kurzy, workshopy, přednášky a akce v České republice (společně označované jako „Kurz“). Svým divákům, jako je veřejnost (jednotlivci nebo právnické osoby) a registrovaní členové (v dalším textu souhrnně označované jako „Publikum“) umožňuje vyhledávat a kontaktovat tyto strany, organizující tyto činnosti (dále jen „Vlastníci Kurzů“). Eduspot nevstupuje do vztahu ani nezpracovává platby mezi Publikem a Vlastníky Kurzů.

Používání této webové stránky

Používáním této Stránky budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy České republiky, včetně, bez omezení, zákonů týkajících se internetu, soukromí, duševního vlastnictví a e-mailu. Pokud nejste registrovaným členem, můžete stránky pouze prohlížet; nemůžete webové stránky ani jejich obsah jakýmkoli jiným způsobem používat.

O zařazení kurzu může požádat každá fyzická nebo právnická osoba. K tomu je nutné vyplnit formulář s podrobnostmi na stránce „Přidat Kurz“ a poté zanechat kontaktní údaje jako jméno, e-mailovou adresu a telefon. Vezměte prosím na vědomí, že každý kurz je předmětem schvalovacího procesu prováděného výhradně eduspot-em. Eduspot si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění jakékoli přihlášky a odmítnout zveřejnění kurzu bez dalšího vysvětlení.

Nároky z porušení práv k duševnímu vlastnictví

Pokud se domníváte, že některá z Vašich práv duševního vlastnictví jsou porušována produktem nabízeným na našich webových stránkách, dejte nám, prosím, vědět tak, že poskytnete následující informace:

(a) Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mail;

(b) popis a umístění služby, která údajně porušila Vaše práva duševního vlastnictví;

(c) zda jste vlastníkem práva duševního vlastnictví nebo jste oprávněni jednat jménem tohoto vlastníka;

(d) certifikát, že zaručujete přesnost informací, které jste nám poskytli.

Po obdržení Vašeho nároku na autorské právo, stáhneme výrobek, na který se Váš nárok vztahuje, pokud prodejce neprokáže, že má vyšší práva k sporným Produktům.

Zveřejnění informací

Shromažďujeme o Vás určité informace. Naše shromažďování, používání a zveřejňování Vašich informací je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Přístupem a používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které mohou být čas od času měněny.

Odkazy na naši webovou stránku

Pokud na jakékoli jiné webové stránce uvedete odkaz na náš web, musí tento odkaz vést k plné verzi naší webové stránky. Je zakázáno odkazovat přímo na jakýkoli obrázek hostovaný na našich webových stránkách nebo na jakoukoli z našich služeb. Dále je zakázáno vkládání odkazů na naše webové stránky na jiných webových stránkách takovým způsobem, že by naše stránka byla "rámována", obklopena nebo jinak zakrytá jakýmkoli obsahem nebo materiály třetích stran. Vyhrazujeme si právo vám, na základě písemného upozornění, kdykoli a bez jakéhokoli důvodu, zakázat odkazování na naše webové stránky. Odmítáme veškerou odpovědnost za odkazy na naši webovou stránku z jiných stránek.

Stránky třetích stran

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáme žádnou odpovědnost za obsah, produkty, reklamu, materiály, kódy nebo služby na stránkách třetích stran, na které můžete odkazovat z našich webových stránek nebo které odkazují na naše webové stránky. Zahrnutí odkazu na našich webových stránkách nezakládá ani nenaznačuje žádný vztah mezi eduspot-em a majitelem nebo provozovatelem stránky třetí strany. Není-li v našem odkazu výslovně uvedeno jinak, nepodporujeme ani nesponzorujeme žádné weby, na které můžete odkazovat na našich webových stránkách. Odmítáme veškerou odpovědnost za odkazy z našich webových stránek na jiné stránky.

Odškodnění

Jste výhradně zodpovědní a souhlasíte s tím, že eduspot a jeho agenty, pobočky, ředitele, důstojníky a zaměstnance odškodníte za veškeré nároky, dluhy, závazky, náklady a výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení), vyplývající z:

(a) Vašeho porušení této Smlouvy;

(b) Vašeho používání našeho webu nebo jeho obsahu; nebo

(c) Vašeho porušení jakýchkoli práv jiné osoby nebo subjektu.

Odmítnutí odpovědnosti

(a) veškerý obsah a služby na našich webových stránkách jsou poskytovány "tak, jak je"; odmítáme v nejširším rozsahu, jaký je povolen podle platného zákona, všechny a všechny výslovné a předpokládané záruky.

(b) Nemáme žádnou kontrolu nad službami, které my neprovozujeme. Nezaručujeme, že služby neporušují práva duševního vlastnictví žádné jiné strany. Nepřebíráme zodpověnost za zákonnost, kvalitu nebo bezpečnost žádné ze služeb. Každý Vlastník Kurzu nese výhradní odpovědnost za jakékoli a veškeré záruky na služby, včetně záruky, že služba neporušuje práva duševního vlastnictví žádné jiné strany.

(c) Neposkytujeme žádnou záruku, že naše webové stránky nebo jejich obsah neobsahuje žádné viry ani nic jiného, co má destruktivní nebo kontaminující schopnosti. Jste výhradně zodpovědni za to, že jste přijali veškerá opatření, která Vás ochrání před jakýmkoliv poškozením nebo ztrátou, která může vzniknout při používání tohoto webu, jeho obsahu nebo jakéhokoli produktu nabízeného prostřednictvím této webové stránky.

(d) Nezaručujeme, že Váš přístup na náš web nebo jakýkoli jeho obsah bude nepřerušovaný nebo bez chyb, nebo že bychom opravili jakékoli závady na našich webových stránkách a / nebo na našich serverech. 

(e) Za žádných okolností eduspot, její ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené společnosti nebo agenti nemohou být odpovědni za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody nebo ztráty zisku, které mohou vzniknout při použití, přístupu nebo z neschopnosti využívat nebo přistoupit k našim webovým stránkám, službám nebo produktům.

Omezení odpovědnosti

(a) V žádném případě nesmí souhrnný závazek společnosti eduspot-u, vyplývající nebo vztahující se k užívání této webové stránky, překročit jakoukoli náhradu, kterou jste zaplatili za přístup nebo používání webové stránky nebo za nákup jakýchkoli služeb, produktů nebo jiného obsahu.

(b) Jakákoli odpovědnost eduspot-u za porušení jakékoliv předpokládané záruky, kterou nelze podle platných zákonů vyloučit, je podle uvážení eduspot-u omezena na následující:

b.i. Pro služby, které jsme poskytli nebo nabízeli - budeme služby poskytovat znovu, nebo budeme platit přiměřené náklady na opětovné poskytnutí podobných služeb;

Změna této dohody

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit podmínky této smlouvy. Po změnách zveřejněných na našich webových stránkách bude Vaším přístupem a používáním našich webových stránek považováno Vaše přijetí těchto změn.

Oznámení

Každé oznámení týkající se této Smlouvy musí být podáno písemně. Všechna oznámení budou podána v anglickém a českém jazyce. Kromě toho platí pro oznámení následující:

(a) Veškerá oznámení pro eduspot budou považována za doručená při osobním doručení, zaslání kurýrem s dokladem o doručení nebo zaslání Českou poštou s dodejkou. Oznámení eduspot-u se považuje za podané při jeho obdržení u eduspot-u. Aktuální adresa pro oznámení směřována k nám bude vždy zveřejněna na našich webových stránkách.

(b) Veškerá upozornění směřována k vám budou považována za podaná při zaslání e-mailem na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli při registraci Kurzu (pokud máte účet u nás) nebo při zveřejnění na našich webových stránkách. Oznámení se bude považovat za podané okamžitě po zaslání nebo zveřejnění tohoto oznámení.

Platné zákony. Místo

Tato smlouva podléhá a vykládá se podle právních předpisů České republiky. Jakékoli nároky vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou vyřizovány pouze u soudů města Prahy v České republice.